Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Vivest Organizing

1. Algemeen

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtgevers die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaan.
De opdrachtnemer is Vivest Organizing, hierna Vivest genoemd.
De opdrachtgever is de persoon of onderneming die met Vivest een overeenkomst aangaat en/of een opdracht verstrekt aan Vivest.
b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Vivest.
c. Opdrachtgever en Vivest kunnen alleen van deze Algemene Voorwaarden afwijken als zij dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
d. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
e. Vivest is bevoegd om bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik te maken van diensten of producten van derden. Ook dan zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
f. Opdrachtgever en Vivest sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.
g. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Vivest is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Offertes – Aanbiedingen – Overeenkomsten

a. De offertes en aanbiedingen die zijn gemaakt door Vivest zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
b. Een opdracht komt tot stand door ondertekening van de offerte door de opdrachtgever of door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging van Vivest aan de opdrachtgever die deze voor akkoord ondertekent. Hierbij gaat de opdrachtgever akkoord met de voorliggende Algemene Voorwaarden.
c. Offertes zijn gebaseerd op de bij de Vivest beschikbare informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de in de offerte of opdracht omschreven werkzaamheden en termijnen aan te passen, zullen opdrachtgever en Vivest dit als zodanig in onderling overleg aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van deze wijziging worden tussen de opdrachtgever en Vivest hierbij ook vastgelegd.
d. De onder c. genoemde aanpassingen en andere eventuele tussentijdse wijzigingen in de opdracht zijn pas rechtsgeldig nadat ze schriftelijk zijn gecommuniceerd en akkoord zijn bevonden.
e. (Druk)fouten of vergissingen in offertes, opdrachten, folders of op de website binden de Vivest niet wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat hetgeen vermeld is, een kennelijke vergissing of typefout is.
f. De in offertes, opdrachten, overeenkomsten en/of opdrachtbevestigingen genoemde termijnen of tijden gelden als indicatie en de opdrachtgever kan daar geen rechten aan ontlenen. Indien er sprake is van een fatale termijn dient de opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk Vivest, bij voorkeur schriftelijk, in kennis te stellen.

3. Tarieven – Reiskosten – Overige kosten

a. Alle genoemde tarieven en prijzen in offertes, aanbiedingen en op de website zijn in euro’s en zijn van BTW vrijgesteld.
b. Indien er sprake is van een pakketprijs, is dit een richtprijs waarvan afgeweken kan worden als het werkelijk besteed aantal uren afwijkt van het aantal geschatte uren op basis waarvan de pakketprijs tot stand is gekomen.
c. Vivest behoudt zich het recht voor om tarieven en prijzen die op de website of anderszins vermeld staan, te allen tijde te wijzigen.
d. Vivest behoudt zich het recht voor om jaarlijks de tarieven te indexeren.
e. Indien Vivest de diensten of producten van een derde inzet bij de uitvoering van de opdracht en deze derde wijzigt tarieven of prijzen, zal ook Vivest deze wijziging doorvoeren.
f. Reiskosten en reistijd zijn inbegrepen voor alle plaatsen die officieel in het gebied van Twente behoren. Het aantal kilometers buiten het gebied van Twente worden doorberekend met € 0,20 per kilometer.
g. Parkeerkosten en tolkosten zijn niet inbegrepen en zullen apart worden doorberekend.
h. Overige kosten, zoals bijvoorbeeld materiaal- en verzendkosten, verhuiskosten en extra vervoerskosten zijn niet inbegrepen.

4. Betalingsvoorwaarden – Betalingen – Incasso

a. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. Facturatie door Vivest en betaling door opdrachtgever kan in termijnen, mits dit vooraf schriftelijk is vastgelegd.
c. Betaling dient te geschieden door contante of pinbetaling of door overmaking op (IBAN)rekeningnummer NL57KNAB0407353968 t.n.v. Vivest Organizing.
d. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal de opdrachtgever automatisch in gebreke zijn, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk is. In geval van betalingsverzuim is Vivest gerechtigd alle te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten zonder dat zij daarvoor op enige wijze door de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gehouden.
e. Bij niet (tijdige) betaling door de opdrachtgever, is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag van waarop van de volledige betaling van het openstaande saldo, een wettelijk toegestane rente 1,5 % rente verschuldigd.
f. Bezwaren tegen de inhoud of over de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
g. Als de opdrachtgever weigert om de overeenkomst uit te voeren of verdere medewerking te verlenen aan het voltooien van de overeenkomst, is de opdrachtgever nog steeds verplicht om de afgesproken prijs aan Vivest te betalen.
h. Indien Vivest haar vordering op de opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met de incasso samenhangen, verschuldigd aan Vivest.

5. Uitvoering – Kwaliteit – Resultaat

a. De opdrachtgever verplicht zich tot het op tijd verstrekken van alle benodigde gegevens en informatie die van belang zijn voor het correct uit voeren van de opdracht. De opdrachtgever verstrekt deze informatie vooraf aan Vivest. Als tijdens de uitvoering van de opdracht relevante informatie of omstandigheden wijzigen, dient de opdrachtgever dit, bij voorkeur schriftelijk, door te geven aan Vivest.
b. Vivest verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van de opdracht geschieden naar het beste vermogen van Vivest.
c. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er bij de uitvoering van de opdracht sprake van een inspanningsverplichting van de opdrachtnemer. Resultaatsverplichtingen worden door Vivest alleen aangegaan als deze schriftelijk en als zodanig expliciet worden omschreven.
d. De opdrachtgever zorgt voor een veilige werkomgeving of staat Vivest toe een veilige werkomgeving te creëren. Indien de veiligheid voor zowel opdrachtgever als voor Vivest niet gewaarborgd kan worden Vivest gerechtigd om de werkzaamheden te staken of op te schorten tot het moment dat de onveilige situatie is opgeheven.

6. Duur en beëindiging opdrachten

a. Vivest heeft het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk te beëindigen als de opdrachtgever niet voldoet aan de betalingsverplichtingen binnen de afgesproken termijn.
b. Als één van de partijen wezenlijk tekort schiet in het nakomen van haar verplichtingen en hier nadrukkelijk op is gewezen door de andere partij en deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, mag de andere partij de overeenkomst beëindigen. De beëindigende partij hoeft de tekortkomende partij geen schadevergoeding te betalen. De al geleverde werkzaamheden en producten worden op de overeengekomen wijze betaald.
c. De opdrachtgever kan de overeenkomst ontbinden als Vivest toerekenbaar tekortschiet. De opdrachtgever dient dit schriftelijk aan Vivest te motiveren.
d. Vivest mag de overeenkomst zonder verplichting tot enige vergoeding geheel of gedeeltelijk ontbinden of opschorten als de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of failliet is verklaard.
e. Vivest mag de overeenkomst ontbinden of opschorten indien zich omstandigheden of situaties voordoen die van dien aard zijn dat de uitvoering van de werkzaamheden of opdracht onmogelijk of redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd.
f. Eventuele zaken die Vivest aan de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld bij het uitvoeren van de opdracht, zal de opdrachtgever binnen een termijn van 5 werkdagen na de beëindiging retourneren aan Vivest.

7. Overmacht

a. In geval van overmacht hoeft Vivest zich niet te houden aan haar verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever of worden de verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort.
b. Er is in ieder geval sprake van overmacht als Vivest op de afgesproken datum en tijd niet beschikbaar is als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of een vergelijkbare omstandigheid. Ook voorkomende gevallen zoals bijvoorbeeld brand, stakingen, storingen (energie / communicatienetwerken) en niet of niet tijdige leveringen door leveranciers worden als overmacht beschouwd.
c. In geval van overmacht zal Vivest er alles aan doen om op een zo kort mogelijk termijn een passend alternatief voor te stellen.
d. Indien de periode van overmacht langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
e. Vivest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de (gevolg)schade die als gevolg van de overmacht kan ontstaan.

8. Annulering

a. Vivest brengt geen kosten in rekening als de opdrachtgever de gemaakte afspraak minimaal 12 uur van te voren annuleert. Als de afspraak minder dan 12 uur van te voren door de opdrachtgever wordt geannuleerd, zal Vivest 100% van de kosten van de afspraak in rekening brengen.

9. Intellectueel eigendom

a. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, documentatie, plannen, tekeningen mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de verrichte diensten, berusten bij Vivest of andere rechthebbenden. Dit mag daarom nooit zonder toestemming van Vivest of andere rechthebbenden openbaar gemaakt of vermenigvuldigd worden op welke wijze dan ook, al dan niet in gewijzigde vorm.
b. De opdrachtgever vrijwaart Vivest voor aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte informatie, documentatie en gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht werden gebruikt.
c. Vivest heeft het recht om bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie wordt gebruikt.

10. Aansprakelijkheid

a. Vivest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte werkzaamheden, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Vivest.
b. Elke aansprakelijkheid van Vivest voor (bedrijfs-) schade of andere indirecte schade of gevolgschade (gemiste besparingen, winst-of omzetderving), van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
c. Indien en voor zover er in het kader van de door Vivest verrichte werkzaamheden zaken worden vernietigd, weggegooid of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Vivest heeft slechts een adviserende rol en neemt geen beslissingen. Vivest is nooit aansprakelijk voor emotionele- of andere schade die voortvloeien uit de beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen.
d. De door Vivest verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
e. De opdrachtgever vrijwaart Vivest van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Vivest gesloten overeenkomst tegen Vivest doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
f. Als door of in verband met het verrichten van diensten door Vivest of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waar voor zij aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
g. Een grond die aanleiding kan zijn tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt, bij Vivest schriftelijk te zijn gemeld, anders vervalt het recht op schadevergoeding.

11. Garantie

a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is er bij de uitvoering van een opdracht steeds sprake van een inspanningsverplichting door de Vivest. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven met betrekking tot het resultaat van de door Vivest verrichte werkzaamheden.
b. De door Vivest verrichte werkzaamheden worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de opdrachtgever indien door de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na oplevering van de opdracht gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de opdracht niet naar behoren is uitgevoerd of opgeleverd.

12. Klachten

a. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de verrichte werkzaamheden dient hij of zij dit uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering van de opdracht schriftelijk kenbaar te maken aan Vivest.
b. De opdrachtgever geeft een zo gedetailleerd mogelijke een omschrijving van de klacht of tekortkoming zodat Vivest hier adequaat op kan reageren.
c. De beide partijen zullen altijd eerst proberen om in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen alvorens een beroep gedaan wordt op een derde partij.

Vivest Organizing   |   Enschede, april 2021   |   KvK: 81714149

Algemene Voorwaarden Vivest Organizing

1. Algemeen

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtgevers die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaan.
De opdrachtnemer is Vivest Organizing, hierna Vivest genoemd.
De opdrachtgever is de persoon of onderneming die met Vivest een overeenkomst aangaat en/of een opdracht verstrekt aan Vivest.
b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Vivest.
c. Opdrachtgever en Vivest kunnen alleen van deze Algemene Voorwaarden afwijken als zij dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
d. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
e. Vivest is bevoegd om bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik te maken van diensten of producten van derden. Ook dan zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
f. Opdrachtgever en Vivest sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.
g. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Vivest is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Offertes – Aanbiedingen – Overeenkomsten

a. De offertes en aanbiedingen die zijn gemaakt door Vivest zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
b. Een opdracht komt tot stand door ondertekening van de offerte door de opdrachtgever of door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging van Vivest aan de opdrachtgever die deze voor akkoord ondertekent. Hierbij gaat de opdrachtgever akkoord met de voorliggende Algemene Voorwaarden.
c. Offertes zijn gebaseerd op de bij de Vivest beschikbare informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de in de offerte of opdracht omschreven werkzaamheden en termijnen aan te passen, zullen opdrachtgever en Vivest dit als zodanig in onderling overleg aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van deze wijziging worden tussen de opdrachtgever en Vivest hierbij ook vastgelegd.
d. De onder c. genoemde aanpassingen en andere eventuele tussentijdse wijzigingen in de opdracht zijn pas rechtsgeldig nadat ze schriftelijk zijn gecommuniceerd en akkoord zijn bevonden.
e. (Druk)fouten of vergissingen in offertes, opdrachten, folders of op de website binden de Vivest niet wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat hetgeen vermeld is, een kennelijke vergissing of typefout is.
f. De in offertes, opdrachten, overeenkomsten en/of opdrachtbevestigingen genoemde termijnen of tijden gelden als indicatie en de opdrachtgever kan daar geen rechten aan ontlenen. Indien er sprake is van een fatale termijn dient de opdrachtgever hiervan uitdrukkelijk Vivest, bij voorkeur schriftelijk, in kennis te stellen.

3. Tarieven – Reiskosten – Overige kosten

a. Alle genoemde tarieven en prijzen in offertes, aanbiedingen en op de website zijn in euro’s en zijn van BTW vrijgesteld.
b. Indien er sprake is van een pakketprijs, is dit een richtprijs waarvan afgeweken kan worden als het werkelijk besteed aantal uren afwijkt van het aantal geschatte uren op basis waarvan de pakketprijs tot stand is gekomen.
c. Vivest behoudt zich het recht voor om tarieven en prijzen die op de website of anderszins vermeld staan, te allen tijde te wijzigen.
d. Vivest behoudt zich het recht voor om jaarlijks de tarieven te indexeren.
e. Indien Vivest de diensten of producten van een derde inzet bij de uitvoering van de opdracht en deze derde wijzigt tarieven of prijzen, zal ook Vivest deze wijziging doorvoeren.
f. Reiskosten en reistijd zijn inbegrepen voor alle plaatsen die officieel in het gebied van Twente behoren. Het aantal kilometers buiten het gebied van Twente worden doorberekend met € 0,20 per kilometer.
g. Parkeerkosten en tolkosten zijn niet inbegrepen en zullen apart worden doorberekend.
h. Overige kosten, zoals bijvoorbeeld materiaal- en verzendkosten, verhuiskosten en extra vervoerskosten zijn niet inbegrepen.

4. Betalingsvoorwaarden – Betalingen – Incasso

a. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. Facturatie door Vivest en betaling door opdrachtgever kan in termijnen, mits dit vooraf schriftelijk is vastgelegd.
c. Betaling dient te geschieden door contante of pinbetaling of door overmaking op (IBAN)rekeningnummer NL57KNAB0407353968 t.n.v. Vivest Organizing.
d. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal de opdrachtgever automatisch in gebreke zijn, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling noodzakelijk is. In geval van betalingsverzuim is Vivest gerechtigd alle te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten zonder dat zij daarvoor op enige wijze door de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gehouden.
e. Bij niet (tijdige) betaling door de opdrachtgever, is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag van waarop van de volledige betaling van het openstaande saldo, een wettelijk toegestane rente 1,5 % rente verschuldigd.
f. Bezwaren tegen de inhoud of over de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
g. Als de opdrachtgever weigert om de overeenkomst uit te voeren of verdere medewerking te verlenen aan het voltooien van de overeenkomst, is de opdrachtgever nog steeds verplicht om de afgesproken prijs aan Vivest te betalen.
h. Indien Vivest haar vordering op de opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met de incasso samenhangen, verschuldigd aan Vivest.

5. Uitvoering – Kwaliteit – Resultaat

a. De opdrachtgever verplicht zich tot het op tijd verstrekken van alle benodigde gegevens en informatie die van belang zijn voor het correct uit voeren van de opdracht. De opdrachtgever verstrekt deze informatie vooraf aan Vivest. Als tijdens de uitvoering van de opdracht relevante informatie of omstandigheden wijzigen, dient de opdrachtgever dit, bij voorkeur schriftelijk, door te geven aan Vivest.
b. Vivest verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van de opdracht geschieden naar het beste vermogen van Vivest.
c. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er bij de uitvoering van de opdracht sprake van een inspanningsverplichting van de opdrachtnemer. Resultaatsverplichtingen worden door Vivest alleen aangegaan als deze schriftelijk en als zodanig expliciet worden omschreven.
d. De opdrachtgever zorgt voor een veilige werkomgeving of staat Vivest toe een veilige werkomgeving te creëren. Indien de veiligheid voor zowel opdrachtgever als voor Vivest niet gewaarborgd kan worden Vivest gerechtigd om de werkzaamheden te staken of op te schorten tot het moment dat de onveilige situatie is opgeheven.

6. Duur en beëindiging opdrachten

a. Vivest heeft het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk te beëindigen als de opdrachtgever niet voldoet aan de betalingsverplichtingen binnen de afgesproken termijn.
b. Als één van de partijen wezenlijk tekort schiet in het nakomen van haar verplichtingen en hier nadrukkelijk op is gewezen door de andere partij en deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, mag de andere partij de overeenkomst beëindigen. De beëindigende partij hoeft de tekortkomende partij geen schadevergoeding te betalen. De al geleverde werkzaamheden en producten worden op de overeengekomen wijze betaald.
c. De opdrachtgever kan de overeenkomst ontbinden als Vivest toerekenbaar tekortschiet. De opdrachtgever dient dit schriftelijk aan Vivest te motiveren.
d. Vivest mag de overeenkomst zonder verplichting tot enige vergoeding geheel of gedeeltelijk ontbinden of opschorten als de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of failliet is verklaard.
e. Vivest mag de overeenkomst ontbinden of opschorten indien zich omstandigheden of situaties voordoen die van dien aard zijn dat de uitvoering van de werkzaamheden of opdracht onmogelijk of redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd.
f. Eventuele zaken die Vivest aan de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld bij het uitvoeren van de opdracht, zal de opdrachtgever binnen een termijn van 5 werkdagen na de beëindiging retourneren aan Vivest.

7. Overmacht

a. In geval van overmacht hoeft Vivest zich niet te houden aan haar verplichtingen ten aanzien van de opdrachtgever of worden de verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort.
b. Er is in ieder geval sprake van overmacht als Vivest op de afgesproken datum en tijd niet beschikbaar is als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of een vergelijkbare omstandigheid. Ook voorkomende gevallen zoals bijvoorbeeld brand, stakingen, storingen (energie / communicatienetwerken) en niet of niet tijdige leveringen door leveranciers worden als overmacht beschouwd.
c. In geval van overmacht zal Vivest er alles aan doen om op een zo kort mogelijk termijn een passend alternatief voor te stellen.
d. Indien de periode van overmacht langer dan 6 maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
e. Vivest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de (gevolg)schade die als gevolg van de overmacht kan ontstaan.

8. Annulering

a. Vivest brengt geen kosten in rekening als de opdrachtgever de gemaakte afspraak minimaal 12 uur van te voren annuleert. Als de afspraak minder dan 12 uur van te voren door de opdrachtgever wordt geannuleerd, zal Vivest 100% van de kosten van de afspraak in rekening brengen.

9. Intellectueel eigendom

a. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, documentatie, plannen, tekeningen mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de verrichte diensten, berusten bij Vivest of andere rechthebbenden. Dit mag daarom nooit zonder toestemming van Vivest of andere rechthebbenden openbaar gemaakt of vermenigvuldigd worden op welke wijze dan ook, al dan niet in gewijzigde vorm.
b. De opdrachtgever vrijwaart Vivest voor aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte informatie, documentatie en gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht werden gebruikt.
c. Vivest heeft het recht om bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie wordt gebruikt.

10. Aansprakelijkheid

a. Vivest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte werkzaamheden, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Vivest.
b. Elke aansprakelijkheid van Vivest voor (bedrijfs-) schade of andere indirecte schade of gevolgschade (gemiste besparingen, winst-of omzetderving), van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
c. Indien en voor zover er in het kader van de door Vivest verrichte werkzaamheden zaken worden vernietigd, weggegooid of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Vivest heeft slechts een adviserende rol en neemt geen beslissingen. Vivest is nooit aansprakelijk voor emotionele- of andere schade die voortvloeien uit de beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen.
d. De door Vivest verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
e. De opdrachtgever vrijwaart Vivest van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Vivest gesloten overeenkomst tegen Vivest doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
f. Als door of in verband met het verrichten van diensten door Vivest of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waar voor zij aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
g. Een grond die aanleiding kan zijn tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt, bij Vivest schriftelijk te zijn gemeld, anders vervalt het recht op schadevergoeding.

11. Garantie

a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is er bij de uitvoering van een opdracht steeds sprake van een inspanningsverplichting door de Vivest. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven met betrekking tot het resultaat van de door Vivest verrichte werkzaamheden.
b. De door Vivest verrichte werkzaamheden worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de opdrachtgever indien door de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na oplevering van de opdracht gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de opdracht niet naar behoren is uitgevoerd of opgeleverd.

12. Klachten

a. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de verrichte werkzaamheden dient hij of zij dit uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering van de opdracht schriftelijk kenbaar te maken aan Vivest.
b. De opdrachtgever geeft een zo gedetailleerd mogelijke een omschrijving van de klacht of tekortkoming zodat Vivest hier adequaat op kan reageren.
c. De beide partijen zullen altijd eerst proberen om in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen alvorens een beroep gedaan wordt op een derde partij.

Vivest Organizing   |   Enschede, april 2021   |   KvK: 81714149